| مشاهده اطلاعات ثبت شده     | مشاهده نتیجه و کارنامه آزمون | شماره رهگیری را فراموش کرده ام
آزمون شرکتهای وابسته (نیروگاهها) شرکت مادر تخصصی برق حرارتی  (اهواز)

تیر ماه 1400
مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا اعلام مدارک به صورت ناقص ، بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون ، مصاحبه و جذب ، محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است ، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت صدور حکم جذب ، حکم مزبور لغو می گردد.