| دریافت کارت ورود به جلسه

آزمون تغییر حالت اشتغال (نوبت سوم) شرکت های مدیریت تولید برق 
خرداد ماه 1400